مجازی سازی
Citrix XenDesktop/XenApp

راه کار Citrix XenDesktop/XenApp، فناوری ارائه شده توسط شرکت Citrix برای مجازی سازی دستگاه رایانه کاربر نهایی و برنامه های کاربردی می باشد. هدف اصلی این فناوری، حذف کامپیوتر های فیزیکی موجود با رویکرد کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت اطلاعات حساس سازمان می باشد. علاوه بر موارد پیشتر بیان شده، تحقق شعارکسب‌ و‌کار بدون مرز با Citrix XenDesktop/XenApp، امکانپذیر شده است. این فناوری، دسترسی ایمن و راه دور به ماشین های مجازی ویندوز را از بستر اینترنت میسر می‌سازد. مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری به هدف بهره وری و کاهش هزینه از ویژگی های بارز این راه کار می باشد. خدمات ابری DaaS وSaaS از جمله ویژگی ها و امکانات قابل پیاده سازی توسط این راه کار می باشد.

وي‍ژگي هاي محصول

    XenApp published apps

    XenApp published web and SaaS apps

    Personal VDI

    Server VDI

    Hosted physical desktops

    Remote PC Access

    Linux Dedicated VDI Desktops

    Linux Published Applications

    Credential Guard compliant

    Centrally secured desktops

    Centrally secured apps

    Multi-Factor authentication

    Application Limits

    ICAProxy

    Intelligent session recording

    ShareFile integration

    HDX Virtual Display Technologies

    Unified Communications optimization

    Optimized Skype for Business

    Browser content redirection

    Citrix X1 Mouse

    HDX™ Mobile

    XenServer virtual GPU

    Session linger

    NetScaler SD-WAN for WAN

    Universal printing services

    End-to-end environment visibility

    Robust high-availability

    VMware vSphere integration

    Microsoft System Center integration

    Central image management of virtual desktops