مدل های Rack Seriesbehinrabin dell logo


behinrabin tower series

این خانواده از سرور ها تنها قابلیت نصب در Rack را داشته. توان پردازشی بالا از اهداف طراحی این رده می باشد. از محصولات پر کاربرد این خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد.

MAX RAM

PSU

# of Slot

DIMM s

Form Factor

# of Drive

# of CPU

Block Component

3 T.B

2*2000W

8

24

2 U

8 - 16

 2

Dell PowerEdge R440

1.5 T.B

2*1600W

3

24

1 U

4 - 12

2

Dell Power Edge R540

3 T.B

2*2000W

8

24

2 U

18 - 30

2

Dell Power Edge R640

3 T.B 2*2000W 3 24 2 U 18 - 30
2 Dell Power Edge R740
3 T.B 2*2000W 3 24 2 U 18 - 30 2 Dell Power Edge R740xd
3 T.B 2*2000W 3 24 2 U 18 - 30 2 Dell Power Edge R840
PowerEdge R440 server 

behinrabin PowerEdge R440 servers

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
PowerEdge R540 server 

behinrabin PowerEdge R540 servers

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
PowerEdge R640 server 

behinrabin PowerEdge R640 servers

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
PowerEdge R740 server 

behinrabin PowerEdge R740 servers

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
PowerEdge R740xd server 

behinrabin PowerEdge R740xd servers

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
PowerEdge R840 server 

behinrabin PowerEdge R840 servers

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
صفحه قبل