مدل های HPE 3PAR 8000/7000 Seriesbehinrabin HP enterprise


behinrabin 3par 8000 7000

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ 7000
دریافت کاتالوگ 8000
دریافت کاتالوگ 9000

8450

8440

8400

8200

7450C

7440C

7400C

7200C

Block Component

2-4 2-4 2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2

Max # of Controller

384 G.B 8384 G.B 1664 G.B

832G.B

192 G.B

1569G.B

816 G.B

808 G.B

Total Cache per controller

N/A N/A N/A

N/A

4-24

4-24

4-24

4-24

FC 8 Gb/s Ports

4-24  4-24  4-24 

4-12 

8

8

8

4

Fc 16 Gb/s Ports

N/A 960 576

240

N/A

960

576

240

# of Hard Disks

480 240 240

120

240

240

240

120

# of SSDs

3300 T.B 4000 T.B 2400 T.B

1000 T.B

460 T.B

2000 T.B

1600 T.B

500 T.B

# of Max Raw Capacity