مدل های Juniper SRX Appliancebehinrabin dell logo


behinrabin EMC VNX2

خانواده SRX و cSRX ویژگی های امنیتی شامل firewall، URL Filtering، VPN, Antivirus, Antispam, IPS/IDS، IPsec و NGFW را بطور کامل پشتیبانی می کنند. سری 5000 این خانواده برای مراکز داده طراحی شده است سری 3000 و4000 مناسب برای شرکت های بزرگ می باشد. خانواده SRX دارای نگارش مجازی برای بستر های مجازی سازی نیز می باشد.

دریافت کاتالوگ

VSRX

SRX1XX0

SRX500

SRX300

SRX 2X0

SRX 1X0

Security Device

 8 – 20 Gb/s Up to 9Gb/s 7 Gb/s

1 -5 Gb/s

850 -1.8 Gb/s

700 Gb/s

Firewall Throughput (1518)

 2 – 5.4 Gb/s Up to 5Gb/s 2Gb/s

0.5 – 1.7 Gb/s

250 – 600 Gb/s

200 Gb/s

Firewall Throughput IMIX

 1.8 – 5.2 Gb/s 3 Gb/s 800 Mb/s

200 – 600 Mb/s

65 – 230 Mb/s

75 Mb/s

IPS Throughput

 2.9 – 8.3 Gb/s 5 Gb/s 2Gb/s

0.5 – 1.7 Gb/s

250 – 750 Mb/s

90 Gb/s

Application Control

 Up to 2 Gb/s 1.5 Gb/s 300 Mb/s

100 – 300 Mb/s

30 – 85 Mb/s

25 Mb/s

Antivirus

صفحه قبل