مجازی سازی
 

Virtualization

مجازی سازی به مجموعه فناوری هایی گفته می شود که با استفاده از آن مدیریت تجهیزات سخت افزاری بصورت مستقل امکان پذیر می گردد. با بکارگیری فناوری مجازی سازی تخصیص منابع پردازشی به دیگر لایه های زیر ساخت فناوری اطلاعات شامل سیستم عامل، شبکه، ذخیره سازی و غیره ممکن می شود. با توجه به همه گیر شدن استفاده از فناوری اطلاعات بهعنوان ابزار اصلی فعالیت های جاری در کلیه حوزه های کسب و کار، بسیاری از سازمانها را بر آن داشته تا با هدف بهره برداری بهینه از توان تجهیزات سخت افزاری ، کاهش مخاطرات امنیتی، هزینه های پشتیبانی و همچنین کاهش زمان بازیابی در صورت بروز رخداد نا خواسته به فناوری مجازی سازی روی بیاورند. یکی از دلایل فراگیر شدن فناوری مجازی سازی در کلیه لایه های زیر ساخت فناوری اطلاعات، در ویژگی های چشمگیر آن نسبت به معماری های پیشین می باشد. از مهمترین مزایای این فناوری فراهم شدن دسترسی پذیری کامل، مدیریت جامع منابع، چابکی در اجرا، امنیت، کاهش هزینه های نگهداری، بهره وری، توسعه پذیری و قابلیت اطمینان آن می باشد. فناوری مجازی سازی رکن اصلی ایجاد زیر ساخت رایانش و سرویس های ابری نیز می باشد. بنابر اهمیت موضوع در شرکت رابین تیم کاملا تخصصی در زمینه مجازی سازی تشکیل شده است که هدف آن ارائه خدمات فوق حرفه ای در حوزه های اصلی مجازی سازی شامل لایه های سخت افزار، مدیریت و کاربر نهایی می باشد.


   مدیریت سخت افزار
 hardware

مؤلفه های این بخش شامل سرور، زیر ساخت شبکه و سیستم های ذخیره سازی می شود. هدف این لایه فراهم ساختن زیر ساخت مناسب برای ارائه مؤلفه های تعیین شده به منظور اجرای سرویس های مورد نیاز سازمان می باشد. مؤلفه های تعریف شده در گذشته بصورت مستقل قابل حصول بوده ولی در رویکرد جدید فراهم شدن آن با استفاده از زیر ساخت مجازی سازی ممکن شده است. Server Virtualization Storage Virtualization Network Virtualization مزایایی حرکت به سامانه مدیریت یکپارچه زیر ساخت مجازی سازی به شرح زیر می باشد.

  بهره وری
 • استفاده بهینه از دارایی های سخت افزاری به بهترین وجه
 • کاهش هزینه های ایجاد منابع پردازشی و سخت افزاری شامل سرور، شبکه، فضای ذخیره سازی
 • چابکی و کاهش زمان فراهم ساختن و ایجاد تغییرات در منابع پردازشی مورد نیاز
 • امکان ایجاد گسترش کمی و کیفی در منابع مجازی شده با کمترین هزینه و زمان
 • حذف مخاطرات ناشی از ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری
           Efficiency
  مدیریت
implement                                                      
 • مدیریت یکپارچه و کامل کلیه دارایی های سخت افزاری و نرم افزاری زیر ساخت مجازی سازی
 • برآورد صحیح از میزان کارایی سخت افزار و کشف گلوگاه های پردازشی بر اساس داده های واقعی
 • کاهش زمان رفع اشکالات و اختلالات بر اساس پارامترهای موثر اصلی و جانبی
 • ارائه گزارشات مدیریتی و امنیتی برای تصمیم گیری در هر گونه سرمایه گذاری
  امنیت
 • فراهم ساختن شرایط دسترس پذیری و افزونگی مورد نیاز سازمان منطبق بر استاندارد های تداوم کسب و کار
 • تامین دید کامل از بخش بخش زیر ساخت فناوری اطلاعات با هدف آگاهی از نقاط آسیب پذیر
 • پیاده سازی الزامات امنیت در کمترین زمان به موثرترین شیوه در کلیه مؤلفه های زیر ساخت مجازی سازی
 • فراهم ساختن معماری فرار و بازیابی از شرایط مخاطره ساز غیر قابل کنترل
Efficiency
  مدیریت زیر ساخت مجازی
hardware

مؤلفه های این بخش شامل راه کار های خودکار سازی, بهبود عملکرد و مدیریت کسب و کار می شود. هدف این لایه ایجاد دید کامل از پارامترهای کمی و کیفی تاثیر گذار بر کسب و کار می باشد. هم سو سازی سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت فناوری اطلاعات با اهداف کسب و کار از دستاورد های مهم این لایه می باشد. Cloud Automation Cloud Operations Cloud Business مزایایی حرکت به سامانه مدیریت یکپارچه زیر ساخت مجازی سازی به شرح زیر می باشد. 

  مدیریت جامع
 • آنالیز هوشمند صحت و سلامت سرویسهای زیرساخت و برنامه های کاربردی
 • بهینه سازی و مدیریت مصرف منابع سخت افزاری بر اساس نیاز واقعی تخمین زده شده
 • خودکار سازی فرآیند بروز رسانی سرویس ها
 • جمع آوری , تجزیه و تحلیل تمامی log ها برای به حداقل رساندن عیب یابی

هم راستایی با اهداف کسب و کار

 • ایجاد دید کامل از تمامی منابع سخت افزاری و برنامه های کاربردی سازمان جهت اخذ سریع تصمیم
 • ارائه راهکارهای تجاری برای کمک به پرسنل IT برای ارزیابی سرویس ها بر اساس یک SLA مناسب
 • ارائه سریع گزارشات هزینه ای به امور مالی برای اخذ تصمیمات ارتقا و بهینه سازی زیرساخت
Efficiency
مدیریت کاربر نهایی

مؤلفه های این بخش شامل راه کار های مدیریت رایانه های شخصی، دور کاری و کنترل دسترسی کاربران سازمان می باشد. هدف این بخش کاهش هزینه های مورد نیاز برای تامین ابزار کار، امنیت و دسترسی کارکنان شرکت می باشد. Desktop Virtualization & Mobile Computing Tele work

مزایای اصلی که حرکت به سمت مجازی سازی رایانه کاربران برای سازمان
 • دسترسی کاربران به منابع سازمان از بیرون از سازمان با استفاده از بستر اینترنت
 • دسترسی کاربران به منابع سازمان با استفاده از تجهیزات شخصی خود
 • دسترسی کاربران به منابع سازمان بدون نیاز به استفاده از سیستم عامل خاصی
 • برقراری امنیت اطلاعات کاربران با استفاده از ذخیره سازی اطلاعات کاربران به صورت متمرکز
 • استفاده از رایانه های مشترک برای کاربران بدون نیاز به تکرار داده های مورد نیاز در تجهیزات شخصی
 • امکان چابکی و تداوم کسب و کار در صورت جابجایی کاربران در محل کار خود و دسترسی به منابع
 • کاهش زمان بروز رسانی رایانه کاربر بدون نیاز به ملاقات فیزیکی سیستم کاربر
 • اعمال کنترل دسترسی کاربران با منابع خاص و یا در زمانهای خاص
 • کاهش هزینه نگهداری و رفع مشکل    
خدمات ارائه شده در بخش مجازی سازی

سبد خدمات مرکز داده شرکت رابین در سه بخش کلی دسته بندی می شود. این سه بخش شامل مشاوره نظارت، طراحی و اجرا می باشد. این شرکت به همراه با تیم متخصص خود در راستای انجام پروژه های مجازی سازی و لحاظ کردن تمامی بهروش ها آمادگی ارائه خدمات در سه بخش یاد شده و همچنین حوزه های مربوطه را دارد.

  مشاوره و نظارت
consultant     
 • ممیزی و تحلیل زیرساخت فیزیکی شامل سرور، شبکه و ذخیره سازی
 • مستند سازی وضعیت موجود زیر ساخت سرورهای فیزیکی شامل نقشه و گزارش تفضیلی
 • مشاوره در خصوص گزینش راه کار مناسب مجازی سازی و پارامتر ها و سرویس های مورد نیاز
 • بررسی وضعیت فعلی رایانه کاربران و تهیه جدول های مربوطه برای مهاجرت به سمت VDI
 • تعیین برنامه های کاربردی، سطوح دسترسی و زمان دسترسی کاربران
 • تهیه مستند RFP براساس نیازها و شرایط کارفرما به منظور برگذاری مناقصات
 • نظارت و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پیمانکار و ارائه گزارش پیشرفت پروژه
 • نظارت و ارزیابی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده بر اساس LOM
 • مشاوره و برگزاری سمینار برای آشنایی مدیران زیرساخت فناوری اطلاعات
  طراحی
 • برگزاری جلسات طراحی با حضور کارفرما با لحاظ کلیه ملاحظات اقتصادی و فنی
 • تهیه مستند طراحی زیر ساخت مجازی سازی در کلیه حوزه ها بر اساس نیازهای کارفرما
 • تهیه طرح HLD و LLD براساس راه کار های سازندگان مورد تایید کارفرما
 • تهیه سند مراحل اجرایی پروژه ( Gantt Chart ) بر اساس اولویت
 • تهیه لیست تجهیزات مطابق با طرح نهایی زیر ساخت مجازی سازی به تفکیک هر بخش
 • ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز زیر ساخت پردازشی
 • ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز زیر ساخت ذخیره سازی و شبکه
 • تهیه سند طرح مهاجرت از وضع کنونی به شرایط مطلوب
design
  پیاده سازی و اجرا
implement              
 • اجرای زیر ساخت مجازی سازی بر اساس محصولاتVMware شامل پیکربندی و مستند سازی
 • اجرای زیر ساخت مجازی سازی بر اساس محصولات Citrix شامل پیکربندی و مستند سازی
 • اجرای زیر ساخت مجازی سازی بر اساس محصولات Microsoft شامل پیکربندی و مستند سازی
 • اجرای زیر ساخت شبکه مجازی بر اساس راه کار VMware شامل پیکربندی و مستند سازی
 • اجرای طرح مهاجرت از زیرساخت فیزیکی به زیر ساخت مجازی
 • اجرای زیر ساخت مدیریتی و پایش زیر ساخت مجازی در کلیه بخش ها