یکپارچه سازی و مدیریت زیر ساخت مجازی سازی
System Center Virtual Machine Manger

System Center Virtual Machine Manger(SCVMM) 2016 راه متمرکز، کارا و ارزان برای یکپارچه سازی و مدیریت زیر ساخت مجازی سازی مبتنی بر محصول Microsoft Hyper-V می باشد. با استفاده از این این نرم افزار می توان میزبان های Hyper-V و تمامی ماشین های مجازی رامدیریت و به علاوه کلیه ویژگی های پیشرفته مانند SDN رادر زیر ساخت مجازی سازی Hyper-V پیاده نمود.از توانمندی های جالب این نرم افزار امکان اضافه نمودن میزبان ها و سرور های مبتنی بر راهکار ESXi می باشد.

وي‍ژگي هاي محصول

    Nested virtualization:امکان اجرای Hyper-V در Hyper-V دیگر

    Migration of VMware VM:امکان تبدیل ماشین های مجازی EFI- Firmware ایجاد شده توسط VMWare به ماشین های قابل اجرا در بستر Hyper-V

    Improvement in VMM storage QOS:بهبود کارکرد مدیریت وکنترل درخواست سرویس ذخیره سازی در ماشین های مجازی

    Configuration of fallback HGS:بهبود کارکرد High availability در محیط محافظت شده

    Azure Integration:امکان یکپارچه سازی کامل با سرویس خدمات ابری Azure

    Support to Linux shielded VM:امکان محافظت از ماشین های لینوکسی در لایه Hyper-V

    Performance improvement in host refresher:افزایش ده برای اعمال تغییرات در ماشین ها مجازی

    VMM supports configuration of SLB:امکان پیاده سازی راه کار توزیع بارترافیک شبکه در سطح ماشین مجازی

     Encrypted VM networks through VMM:رمزنگاری ترافیک وروی و خروجی مربوط به ماشین مجازی

    Enhanced console session in VMM:بهبود کارکرد دسترسی به ماشین مجازی بجای استفاده از RDP

    Configuration of SLB VIPs:امکان اختصاص شناسه IP به Virtual Server Load Balancer

    Quest clusters in SDN through VMM:امکان پیکربندی

    Full lifecycle management of Nano Server-based hosts and VMs:امکان ایجاد و مدیریت کامل میزبان های مبتنی بر نگارش Nano server

    Rolling upgrade of a Windows Server 2012 R2 host clusters:ارتقاء ماشین های میزبان بسترمجازی سازی Hyper-V بدون توقف و اختلال در سرویس

    افزایش و کاهش مقدارحافظه جانبی و کارت شبکه در ماشین درحال اجرا بدون اختلال در کارکرد.

    افزودن میزبان Hyper-V به کلاستر موجود بدون اختلال و Downtime

    Logical switch deployment across hosts:امکان ایجاد سوئیچ مجازی در کل میزبان های Hyper-V