زیرساخت شبکه
 

 

یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده مرکز داده که تاثیر مستقیم در کیفیت کمی و کیفی خدمات ارائه شده در مرکز داده را دارد، زیر ساخت شبکه می باشد. این لایه در نقش فراهم کننده ارتباط می بایست کلیه ویژگی های کلیدی شامل زمان پاسخ دهی کوتاه، پهنای باند زیاد، امنیت، نسبت ترافیک ورودی به خروجی کوچکتر از سه، افزونگی  و جایگشت پذیری سریع را داشته باشد. طراحی و اجرایی چنین شرایطی مستلزم آگاهی از سبد خدمات مرکز داده و نگاه سرویس گرا به منظور لحاظ نیاز های سرویسی می باشد. رویکرد شرکت رابین در زمینه طراحی زیر ساخت منطقی شبکه در مراکز داده بر پایه روش های نوین فناوری سرویس گرا و چند سرویسی می باشد. با توجه به نگاه ویژه پرسنل شرکت و تجارب کسب شده از پروژه های مرتبط  این شرکت می تواند کلیه مراحل مشاوره، طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه مرکز داده را انجام دهد.

خدمات ارائه شده در زیر ساخت شبکه

سبد خدمات مرکز داده شرکت بهین راهکار رابین در سه بخش کلی دسته بندی می شود. این سه بخش شامل مشاوره نظارت، طراحی و اجرا در بخش منطقی و فیزیکی می باشد. این شرکت آمادگی ارائه خدمات در سه بخش یاد شده و همچنین حوزه های مربوطه را دارد.

  مشاوره و نظارت
           consultant
 • مستند سازی وضعیت موجود زیر ساخت فیزیکی شبکه شامل نقشه و گزارش تفضیلی از گلوگاه ها
 • مستند سازی وضعیت موجود پیکر بندی منطقی زیر ساخت شبکه
 • تهیه گزارش تحلیلی وضع موجود از منظر ملاحظات امنیتی و دسترس پذیری
 • مستند سازی و تحلیل نیازهای آینده و تهیه نقشه راه فنی (Road Map)
 • تعریف پروژه های منطبق بر نقشه راه فنی و تهیه RFP بخش منطقی و فیزیکی
 • تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابیProposal های ارائه شده بر اساس RFP
 • ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی پیمانکار اجرایی در بخش منطقی و فیزیکی
 • نظارت بر گزینش پیمانکار و کارکرد اجرایی و فنی
 • نظارت و ارزیابی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده بر اساس LOM
 • ارائه خدمات اجرا و تحویل پروژه بر اساس استاندارد های پروژه ATP, MOBP, EPM and FAC

 

  طراحی
 • تهیه مستند طرح مفهومی و توجیهی بر اساس نیازهای فنی و منطبق بر جدیدترین فناوری روز
 • تهیه طرح تفضیلی در راستای طرح کلی بر اساس معماری سلسله مراتبی و Spine-Leaf
 • تهیه طرح HLD و LLD براساس راه کار های سازندگان مورد تایید کارفرما
 • طراحی راه کار های Disaster Recovery & Avoidance براساس فناوری های روز دنیا
 • ارائه مستند طراحی به صورت پیمانه ای با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی
 • تهیه سند طرح مهاجرت از وضع کنونی به شرایط مطلوب
 • تهیه مستند طراحی زیر ساخت فیزیکی و Cabling زیر ساخت شبکه
 • تهیه سند مراحل اجرایی پروژه ( Gantt Chart ) بر اساس اولویت
 •  طراحی لیست تجهیزات ( LOM & BOM ) و منطبق با نیازهای کارفرما
design
  پیاده سازی و اجرا
implement
 • پیکر بندی منطقی تجهیزات زیر ساخت شبکه بر اساس سبد محصولات شرکت
 • پیکر بندی راه کار های Disaster Recover& Avoidance در زیر ساخت شبکه
 • اجرای مانور و آزمون دسترس پذیری و جایگشت پذیری زیر ساخت شبکه
 • اجرای طرح های مهاجرت پیمانه ای در زیر ساخت شبکه
 • اجرای فیزیکی زیر ساخت شبکه شامل کابل کشی و آرایش Rack بر اساس استاندارد BISCI
 • پیاده سازی ساختار کابل کشی بستر 10/40/100 Gbps
 • اجرای ساختار Cabling مبتنی بر fiber، تست OTDR و نقشه
 • اجرای ساختار Cabling مبتنی بر Copper Cat X  تهیه نقشه و تست سرعت